Sikong Shu: Goodbye to a Friend (From Classical Chinese)

The rebellion referenced here is the An Lushan rebellion during which, among other things, the Tang capital of Cháng'ān fell to the insurgents. 

Goodbye to a Friend Who is Returning North After the Rebellion
By Sikong Shu
Translated by A.Z. Foreman
Click here to hear me recite the original in a reconstruction of 8th century Chinese pronunciation
Click here to hear me recite the original in modern Chinese pronunciation

Southward together  we fled, a world in chaos
 Back north alone  you go this clearer day
Journeying to see  the old land's hills still green,
 Leaving strange country  where our hairs fell gray.
By dawning moonlight  passing ruined strongholds,
 By thronging stars  at rest near old frontiers,
Chill birds and withered grass are everywhere 
 Companions of the eyes that gaze through tears. The Original:
(Medieval Chinese transcribed according to a system developed by David Branner)

Han Characters 

賊平後送人北歸 
司空曙 

世亂同南去 
時清獨北還 
他鄉生白髮 
舊國見青山 
曉月過殘壘 
繁星宿故關 
寒禽與衰草 
處處伴愁顏  
Medieval Chinese 

dzek1 being3a ghòu1 sùng1b nyen3b pek1 kwi3a   
si3d khung1b dzyùo3b

syèi3b lwàn1 dung1b nam1a khùo3b
dzyi3d tsheing3b duk1b pek1 ghwan2a
the1 hang3 sreing2a beik2a pat3a
gòu3b kwek1 kàn4 tsheing4 sran2b
háu4 ngwat3a kwè1 dzan1 lwí3c
ban3a seing4 suk3b kùo1 kwan2a
ghan1 gem3x yúo3b srwi3c tsháu1
tshyùo3b tshyùo3b bàn1 dzrou3b ngan2a
Modern Chinese 

Zéi píng hòu sòng rén běi guī 
Sīkōng shǔ 

Shì luàn tóng nán qù, 
Shí qīng dú běi huán. 
Tā xiāng shēng bái fà, 
Jiù guó jiàn qīng shān. 
Xiǎo yuè guò cán lěi, 
Fán xīng sù gù guān. 
Hán qín yǔ shuāi cǎo, 
Chù chù bàn chóu yán. 

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget