Du Fu: Spring Outlook (From Chinese)

Spring Outlook
By Du Fu
Translated by A.Z. Foreman
Click to hear me recite the original in Medieval Chinese
Click here to hear me recite the original in modern Mandarin pronunciation

The state shattered, river and mountain survive 
 The city springfallen, weeds and trees take ground
Touched by the times, tears splash at sight of blossoms 
 Aggrieved at displacement, the heart jolts at birds' sound
The beacons of war have brimmed three months with flame
 Letters from home are now worth a thousand in gold
I scratch and pull so much at my whitening hair 
 It'll soon be too thin for my hatpin  to keep hold
The Original:(The Medieval Chinese transcription system used is that of Prof. David Branner)


Han Characters 

春望 
杜甫 

國破山河在,  
城春草木深。 
感時花濺淚, 
恨別鳥驚心。 
烽火連三月,  
家書抵萬金。 
白頭搔更短, 
渾欲不勝簪。 
Medieval Chinese

tshywen3b màng3

dúo1 púo3c

kwek1 phèsran2b ghe1d dzèi1a

dzyeing3b tshywen3b tsháu1 muk1b syem3 
kám1a dzyi3d hwa2 tsàn3b lwì3c 
ghèn1 pat3bx táukeing3a sem3
phung3c hwé1 lan3b sam1b ngwat3a
ka2 syuo3b téi4 màn3a kem3x
beik2a dou1 saukèing2a twán1
ghwèn1 yuk3c pet3a syeng3 tshrem3 
Modern Mandarin 

Chūn wàng 
Dù Fǔ 

Guó pò shān hé zài,  
chéng chūn cǎo mù shēn. 
Gǎn shí huā jiàn lèi,  
hèn bié niǎo jīng xīn. 
Fēng huǒ lián sān yuè,  
jiā shū dǐ wàn jīn. 
Bái tóu sāo gèng duǎn,  
hùn yù bù shēng chēn.

No comments:

Post a Comment