Mōdor Gōs: Jack ond Jill (Ænglisc)

Æþel ond Æþelrēd 
Mōdor Gōs
Geþēodde A.Z. Formann

Tō hylles toppe
For wæterstoppan
Clamb Æþel mid Æþelrēde
Æþelrēd ofhrēas
his hrycg adrēas
and Æþel fēoll æfter and blēdde.

Frumlēoþ:

Jack and Jill
Went up the hill
To fetch a pale of water
Jack fell down
And broke his crown
And jill came tumbling after

No comments:

Post a Comment